نویسنده - sa-vis.ir

نشست دکتر ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی با نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی در سالن قدس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

نشست دکتر ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی با نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی در سالن قدس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

وزیر جهادکشاورزی در جمع تشکل های کشاورزی استان؛ توسعه زیرساخت های کشاورزی استان گلستان اولویت ماست دکتر سیدجواد ساداتی نژاد...