یک فعال اقتصادی: قیمت برنج ایرانی ۱۰۰ درصد افزایش یافت