گزارش جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با حضور مدیرکل نساجی وزارت صمت