کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با حضور نوروزی مسئول فراکسیون استان های شمالی و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اتاق ایران تشکیل شد.