چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان