پنجمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان