پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان