پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان