پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد