حضور امیر یوسفی و دبیر مناطق آزاد کشور در پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی