پایانه صادراتی گلستان در انتظار پایان اختلافات برای راه اندازی