نشست و هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان جهت تعیین نقشه راه کمیسیون دانش بنیان و تشکیل انجمن دانش بنیان