نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان با نماینده انجمن کارگزاری تجاری آلمان و کشورهای رو به توسعه