نشست هم اندیشی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی