نشست هم اندیشی بررسی راه های افزایش تولید شیر و لبنیات در استان گلستان