نشست هم اندیشی با مدیران دستگاه های اجرایی در محوریت بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی ، تسهیلات بانکی، جذب سرمایه گذارخارجی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی، تسهیل گری درقوانین فضای کسب وکار وگمرکی