نشست دکتر ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی با نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی در سالن قدس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان