نشست تخصصی بررسی نحوه صدور گواهی بهداشت گیاهی و رعایت موازین و مقررات قرنطینه کشور های عضو اتحادیه اوراسیا و ازبکستان- اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان