نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق گرگان با زنگنه نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه به روایت تصویر