حضور امیر یوسفی در نشست آشنایی با دیدگاه های نامزد های ریاست جمهوری