نخستین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان در محل گمرک استان گلستان با محوریت راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون و بررسی نقش منطقه آزاد در اقتصاد کلان استان گلستان