نبود آمار دقیق عاملی بی برنامگی دولت در صادرات محصولات کشاورزی