میوه های منجمد

آلبالو

آلبالو

توت فرنگی

توت فرنگی

انبه

انبه

تمشک

تمشک

بلوبری

بلوبری

هلو

هلو

سیب زمینی ورقه ای (با پوست )

سیب زمینی ورقه ای (با پوست )

سیب زمینی وجز (باپوست )

سیب زمینی وجز (باپوست )

سیب زمینی مکعبی

سیب زمینی مکعبی

سيب زميني خلال 16x16

سيب زميني خلال 16×16

سیب زمینی خلال 10x10

سیب زمینی خلال 10×10

سیب زمینی خلال 8x8

سیب زمینی خلال 8×8