میزگرد خبری انجمن ارگانیک با موضوع توسعه محصولات ارگانیک در سال ۱۴۰۱ و با حضور رضاپناه رئیس قطب ارگانیک کشور