مذاکرات تجاری اقتصادی با هیات رسمی و تجاری کشور قزاقستان (منگستائو) برای توسعه مراودات تجاری  بین استان گلستان و منگستائو