عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان: کشاورزی را بخش مهم اقتصادی گلستان است