شصت و یکمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان گلستان