شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان