شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان