شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان