سی و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگانسی و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان