راه آهن «اینچه برون» فاقد واگن های یخچال دار مطلوب| تجهیزات به روز شود