دیدار مومنی مدیر عامل شرکت آذرخش نیروگاه برق علی آباد با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان