دیدار  مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان به همراه معاونین  با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان