دیدار  مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان گلستان به همراه معاونین با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان