دیدار قلیچ لی رئیس انجمن شرکت های فنی مهندسی استان گلستان با یوسفی رئیس و مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان