دیدار صمیمی دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با مدیران اقتصادی استان گلستان