دیدار رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با آقاعلیخانی مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان