دیدار رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان با رئیس اتاق بازرگانی گرگان