دیدار رئیس امور شعب بانک صادرات استان گلستان با رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان