دیدار جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور باخیرین استان