دیدار برخی از تشکل های اقتصادی با مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان