دیدار انجمن حمایت از زندانیان با رئیس و برخی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان