دیدار امیر یوسفی با مدیر جدید امور شعب بانک صادرات در استان گلستان