دیدار امیر یوسفی و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق گرگان با قدیر رییس جدید امور شعب بانک ملی استان گلستان