دیدار امیر یوسفی و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس ستاد ایت الله رئیسی