دیدار اعضا هیات مدیره انجمن جوانان و کارآفرین استان گلستان در زمینه برنامه های پیشرو سال ۱۴۰۲