دیدار اعضا انجمن های تخصصی تحت پوشش اتاق بازرگانی گرگان با ریاست اتاق