دومین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد