دومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی گرگان